Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Het Elfenbosch is gebaseerd op de visie van verschillende pedagogen, die terug te vinden is in ons pedagogisch beleidsplan.

Vanuit deze visie ontwikkelde het Elfenbosch haar pedagogische doelstelling, die als volgt luidt: het opvangen van kinderen in een situatie waarin hun ontwikkeling wordt bevorderd. Dit door hen in groepsverband en onder deskundige leiding samen te brengen in speciaal voor hen ingerichte ruimtes, in goed overleg met de ouders.

Ons pedagogisch beleid is opgebouwd rondom de volgende vier opvoedingsdoelen:

Vanuit deze opvoedingsdoelen zijn onderstaande uitgangspunten ontwikkelt:

Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de pedagogische medewerker beschikbaar is wanneer het kind hem/haar nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer zal leiden tot het verlangen te zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.

Een kind neemt gedrag van volwassenen over. De pedagogische medewerker vervult voortdurend een voorbeeldfunctie met zijn/haar doen en laten binnen de groep.

Het Elfenbosch legt bij de opvang het accent op de ontwikkeling van het beleven, ervaren en de creatieve vorming. Dagelijkse activiteiten zorgen voor ervaringen van de verschillende zintuigen. Voorlezen, muziek, dans, naar buiten gaan, aanbod van speelgoed, geuren, kleuren, vormen en maten dragen er allemaal aan bij dat uw kind zich in de eerste jaren optimaal kan ontwikkelen in de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt in onze visie is dat de kinderen, ouders en medewerkers zich prettig voelen. Wij stellen ons ten doel de belangen van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers te behartigen. Zij nemen allen een centrale en gelijke plaats in.

Wij staan voor een goede begeleiding van de pedagogisch medewerkers en goede faciliteiten zodat zij hun werk optimaal uit kunnen voeren. De pedagogisch medewerkers stralen dit uit naar de ouders waardoor die vertrouwen zullen ontwikkelen in diegene die voor hun kind(eren) zorgen. De ouders zullen hierdoor zowel thuis als op het werk rust ervaren, waardoor ook het kind zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen.

Wij volgen de richtlijnen zoals beschreven in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Voor meer uitgebreide informatie kunt u bij de manager het pedagogisch beleid opvragen.